کتاب سوء تفاهم نوشته آلبر کامو و ترجمه شده توسط جلال ال احمد می باشد.سوء تفاهم نمایشنامه‌ای می باشد که در سال هزار و نهصد و چهل و سه داخل فرانسه ی تحت اشغال به دست آلبر کامو نگاشته شده‌ است. این نمایشنامه بر اندیشه و عقیده پوچ کامو اصرار دارد.سوءتفاهم دومین نمایش‌نامه‌ی آلبر کامو می باشد که در مسافرخانه‌ای داخل مرکز چکسلواکی سپری می شود.که این مسافر خانه‌ را دو زن اداره و می گردانند .مادری سالخورد و دختری که مارتا نام دارد. در شروع نمایش‌نامه آن دو در حال حرف زدن درمورد داخل شدن مسافری جدید می باشند که خواهان این هستند که به او دارو دهند و همان شب داخل دریاچه‌ی نزدیک آنحا به اسم سد غرقش نمایند. دقیقا همانگونه که با مسافران قبل از او انجام داده اند. هر چند هویت مسافر بر تماشاگران نمایان می باشد مادر مسن و دخترش او را نمی شناسند. او در حقیقت پسر مادر و برادر دختر می باشد که بیست سال پیش پسری ولنگار بوده و منزل و کاشانه‌اش را ترک نموده است.این اثر با نام سوء تفاهم به دست جلال آل احمد در سال هزار و سیصد و بیت و هشت به فارسی برگردانده شده است. برای خرید کتاب سوء تفاهم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سوء تفاهم