هنگامی که با عنوان کتاب از کالیگاری تا هیتلر: تاریخ روانشناسانهٔ سینمای آلمان  روبرو هستیم مشهود است کتابی روبرو داریم که به تاریخ می پردازد البته تاریخ سینما آلمان یعنی در تحلیل محتوای سینمای آلماناز دوره زیگفروید کراکائر در سال هزار و نهصد چهل و هفت که راکائر در این اثر با بررسی و تحلیل فیلمهای آلمانی گرایش‌های اجتماعی و روانی حاکم بر آلمان در میان سال‌های جنگ جهانی یک تا جنگ جهانی2 را موشکافی می کند و بر اساس استقبال عمومی به این فیلمهای پرظرفدار و پر فروش و تحلیل مضمونهای این فیلم‌ها آگاهی هایی از جامعه و مردم کشور آلمان پیش از هیتلر به  مطلع میشوید و نویسنده باور داشت که میتوان ظهور یک دیکتاتور را در آلمان پیش‌بینی کرد. کالیگاری در این کتاب برگرفته و اشاره به فیلم مطب دکتر کالیگاری دارد

کتاب از کالیگاری تا هیتلر

.

کتاب از کالیگاری تا هیتلر