کتاب کلفت‌ها یکی از اثار برجسته نمایشی جهان که توسط ژان ژنه  نویسنده برجسته و بزرگ فرانسوی نمایشنامه کلفت ها نوشته شده است .نمایشنامه کلفتها که در سبک ابزورد نوشته شده است یکی از آوانگاردهای نمایش پوچ نمایی است و طی سالها صدها کشور و هزاران مرتبه به زبانهای مختلف ترجمه و روی صحنه رفته است.این نمایشنامه اولین بار در سال هزار و نهصد و چهل هفت توسط لویی ژووه به اجرا نمایش در امده است.کتاب کلفت ها یکی از بهترین کتاب های ژان ژنه که در ایران برای اولین بار پیش از انقلاب توسط بهمن محصص بفارسی ترجمه شده است وپس از انقلای توسط چند مترجم دیگر چون فرزانه سکوتی و ایرج انور و ... بفارسی برگردانده شده است.نکته ای که راجع به کتاب کلفت حائز اهمیت است که ژان ژنه این نمایشنامه را با اقتباس از یک ماجرای قتل واقعی که مربوط به جنایت و قتل یک کارفرما توسط دو کلفت به نامهای کریستین و لی پاپن به رشته تحریر و نمکایش در امده است.بسیار مقالات و تفاسیر راجع به این نمایشنامه نوشته شده است یکی از کتابهای ارزنده که راجع به کلفتها نوشته شده است .پیش از انقلاب توسط انتشارات جشن هنر شیراز به چاپ رسیده شده است به نام تراژدی ژان ژنه و کلفتها که به شرح و تفسیر این نمایشنامه می پردازد.

 کلفت ها

 

دانلود کتاب کلفت ها