نمایشنامه بالکن یکیب دیگر از آثار ژان ژنه نویسنده و به نوعی فیلسوف برجسته فرانسوی است.که در ایران توسط علی شفیعی بفارسی ترجمه شده است.این نمایشنامه برای اولین بار توسط نویسنده  در  سال هزار و نهصد پنجاه هفت  پس از گذشت یکسال از نوشتن این اثر در انگلستان در مرکز تیاتر لندن به نمایش و صحنه رفت و متاسفانه بدلیل تم خاص و انتقاداتی که داشت بارها مورد سانسور و ممنوعیت اجرا در امد.نمایشنامه بالکن در ایران نیز مورد پسند قرار گرفت اما متاسفانه انطور که دیگر اثار ژان ژنه مورد استقبال گرفت هیچگاه این نمایشنامه به جایگاه واقعیش نرسید

 

  بالکن

 

دانلود کتاب بالکن