دانلود کتاب نمایشنامه های آنتوان چخوف

 کیست که اهل ادبیات باشد و ادبیات روس را دنبال کند و شیفته آثار آنتوان چخوف این نویسنده برجسته و بزرگ روسی نباشد.چخوف یک نویسنده برجسته و فعال بود که خوشبختانه از خود آثار بسیاری بجای مانده از نمایشنامه و داستان و کوتاه و شعر و نامه و قطعات ادبی دیگر. درست است آنتوان چخوف را یکی از بزرگان داستان نویسی بویژه داستان کوتاه می شناسند اما چند رمان او و چندین نمایشنامه او جز بهترین اثار ادبی جهان محسوب میشود. مخصوصا نمایشنامه ایشان که از پر اجرا ترین نمایشنامه های مطرح دنیاست و به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده و مگر میشود کسی اهل نمایش و تئاتر باشد اجراهای ماندگاری که در تمام نقاط دنیا از اثار چخوف به نمایش در امده فراموش کند. نمایشنامه هایی چون ای‍وان‍ف‌ ,مرغ دریایی , سه خواهر ودایی وانیا که در کتاب حاضر این  پنج نمایشنامه ارزنده با ترجمه های ذیل جمع اوری و توسط نشر قطره در سال هزار سیصد و هفتاد چهار بچاپ رسید.

 

نمایشنامه ای‍وان‍ف‌ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍دی‍ان‌
  نمایشنامه م‍رغ‌ دری‍ای‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ران‌ ف‍ان‍ی‌
نمایشنامه دای‍ی‌ وان‍ی‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ پ‍ی‍رن‍ظر
نمایشنامه س‍ه‌ خ‍واه‍رت‍رج‍م‍ه‌ س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍دی‍ان‌، ک‍ام‍ران‌ ف‍ان‍ی‌
نمایشنامه ب‍اغ‌ آل‍ب‍ال‍و ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ور

 

دانلود کتاب نمایشنامه های آنتوان چخوف