دانلود کتاب تمثیلات اثر میرزا فتعلی آخوندزاده

 درین عهد ترقی که هرگونه علوم و صنایع از همت ملوکانه و اثر تربیت ناصرالدین شاه قاجار در ممالک ایران خاصه در دارالخلافه تهران مطبوع و منتشر می شد.این فن تیاتر که اصلح و اهم و اول وسیله ترقیاتست هنوز در ایران تا به امروز مشهور و به زبان فارسی مسطور و متداول نشده بود.
به نام نامی هامیون جهانبانشاشن ترجمه شده عاجزانه به توسط مقربان استان خورشید نشان ذره وار بر پایه سریر خلافت مسیر تقدم نموده به طبع می رساند.
امید که به مفاد لکل جدید لذه این فن جمیل در نظر ارباب عقول مطبوع و مقبول افتاده از فوائد مستوره اش خاص و عام بهریاب و از خواندن و شنیدن این سخنان وقتهای عزیز خوش و روحهای گرامی خشنود گردند

متن امده از مقدمه مترجم یعنی میرزا فتعلی آخوندزاده امده در صفحه هفهده کتاب تمثیلات چاپ سال هزار سیصد پنجاه وشش انتشارات خوارزمی است

 

 

برای خرید کتاب تمثیلات اثر میرزا فتعلی آخوندزاده چاپ اول نسه کاغذی اینجا کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تمثیلات اثر میرزا فتعلی آخوندزاده

توجه این کتاب توسط کاربر قرار داده شده و چاپ دهه پنجاه میباشد اما اگر حق نشر یا  حق مولف داشته به شماره 09125343644 گزارش دهید در اسرع وقت حذف شود.

هدف ما عرضه رایگان است اما با رعایت حق نشر و زحمات نویسنده.مترجم و ناشر