کتاب کشف حجاب توسط امیر قربانی نوشته شده است.که با زبان فارسی نوشته شده و دارای تعداد دویست و نود و پنج صفحه می باشد. سخن اول رضاشاه این بوده است که از هر چه زن چادری می باشد بدم می آید.اثر فوق درمورد اعلام کردن کشف حجاب و انجام کارهایی برای پیش بردن این طرح و تحقیقات و پژوهش فعالیتهای زنان پیش و پس از مشروطه و ترک کردن ایران به سبب کشف حجاب و پیشرفت و جلو رفتن کشف حجاب در تاریخ معاصر و دخالتهای ساواک واسه ی گرفتن اعتراف به حجابم تعرض کرد و صورت و انجام گیری جمعیت های زنان ایرانی در زمان قاجاریه بعد از مشروطه و قیام و شورش کردن مسجد گوهرشاد و مبارزه با کشف حجاب و مسائل بسیار دیگری می باشد. برای خرید کتاب کشف حجاب با ما تماس بگیرید و برای دانلود این کتاب به ادامه مراجعه کنید.

دانلود کتاب کشف حجاب دانلود کتاب کشف حجاب

 

برگرفته از سایت مای بوک