کتاب خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی که توسط سردار شهید رضا نورمحمدی نوشته و باز نویسی به دست محمد عزیزی شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و چهل و دو صفحه است.و در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت چاپ شده است.نمونه جمع آوری شده فوق شامل خاطراتی می باشد با شرح و موضوع جنگ تحمیلی نگاشته شده است.کتاب حاضر شامل سرگذشت و زندگینامه شهید رضا نورمحمدی یکی از سرداران و فرمانده های جبه های جنگ ایران و عراق می باشد. این اثر با استفاده نمودن از نوشته های شهید بر صفحات سررسید در ارتباط با سال‏های هزار و سیصد و پنجاه و هفت تا هزار و سیصد و شصت و سه انجام گرفته است. دلیری و شجاع بودن و احساس مسئول بودن به تمام امور و حس مسئولیت داشتن به اجرا کردن کارها و وظیفه ها از اساسی ترین صفت های شهید نورمحمدی بوده است که داخل این کتاب از آن صحبت شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی تماس بگیرید.

دانلود کتاب خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی