کتاب سفر قندهار که به دست سید حمید جهان بخت نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و چهار صفحه می باشد. اویس قرنی غیابا نام فردی بود که دوستدار و علاقه مند پیامبر بزرگ بود.در حد و اندازه ای که در حال حاضر هر عشق غیابی را عشق اویسی می نامند.خرقه شریف پیراهن و تن پوشی بود که پیامبر به اویس هدیه داده بود. گفته شده این لباس تا دوران امیر تیمور داخل عراق قرار داشت .او بعد از یورش و حملات خویش آن را با خود به سمرقند برده و در ده بید واسه ی مراقبت از آن جایی را درست کرده و ساداتی را سرپرست آن کرد. پس از گذشت سالها خرقه به بخارا فرستاده شد و در آخر به جوزجان رسید. در جنگ احمدشاه ابدالی با شاه مراد بیگ امیر بخارا آن را به احمدشاه هدیه کرد. بسیاری از زوّار خرقه تا اندازه ای بوده که تکان دادن و جا به جا نمودن آن به قندهار ماه ها طول کشید. نهایت و سرانجام داخل قندهار به دستور احمدشاه بر روی آن گلوبندی درست شده که به خرقة شریف مشهور است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفر قندهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفر قندهار