کتاب نگاهی به ترکمن چای که توسط حسین حسینچی قره‌آغاج نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هشتاد و دو صفحه می باشد.مردم شناسان و پژوهندگان مردم شناسی فرهنگی جملگی بر این اعتقاد بوده اند که آزادی و حیثت هر اجتماع به وابستگی ها و اطمینان داشتن به آب و خاک و قاموس مادی و معنوی دیار و اقلیم خود بستگی داشته و دارد. به این سبب اجتماعات بشر وجود داشته خود را بدهکار رفتار و اعمال رویاروی انسانها و موسسات و سازمان اجتماعی می باشند. به صورتی که دانسته ایم هیچ اجتماع بشری عاری از فرهنگ نمی باشد. هر چند مرجع هر طایفه هر اندازه هم که ساده باشد شامل یک سلسله نیاز مادی و معنوی می شود. خیلی از سیاستهای استعماری تلاش نموده اند که در مستعمرات خویش با احساس میهن دوستی و وابسته بودن به قومیت و سنت ها و آداب و رسوم ملتها را متحول کرده و آنها را از جلوهای مادی و معنوی خود غریب و نا آشنا سازند و به سلطه ی خود کشاند و در این مسیر نمی توانند ترقی داشته باشند.یا آنکه فرهنگ را که در قالب مادی و معنوی مختصر شده از بین ببرند و قالب های فرهنگی خود را به جای آن گذارند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نگاهی به ترکمن چای تماس بگیرید.

دانلود کتاب نگاهی به ترکمن چای