کتاب شهر نشینی در ایران که توسط فرخ حسامیان و محمدرضا حائری و گیتی اعتماد نوشته شده است.که دارای دویست و سی و هشت صفحه می باشد. افراد پژوهش و تحقیقات شهری و ناحیه ای در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار به طور عمده از معماران و شهرسازان و برخی نیز از بعضی از متخصصان علوم اجتماعی شکل گرفته شد.اهداف مهم این گروه دست پیدا کردن به مطالعه ای تمام جانبه از مسئله های شهر و شهر نشینی داخل اجتماعات پیشرفت پیدا نکرده و در ضمن ایران است.از آن رو که زمینه های تئوریک و صحبت و سخوری های در ارتباط با مسائل شهری در اجتماع ما نبود و شکل نگرفته بود و کار اساسی گروه بر برگرداندن و نشر و چاپ کتاب ها و نوشته هایی درمورد حال و احوال اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفت نکرده و انعکاس در این شرایط داخل شهرنشینی این اجتماع تمرکر پیدا کرد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شهر نشینی در ایران تماس بگیرید.

دانلود کتاب شهر نشینی در ایران