کتاب شهر آشوب رمانی فوق العاده زیبا و خواندنی نوشته مریم جعفری است. با فاصله ی بهم خوردن در کوچه بچه ها همانند بره های سر در گم هر کدام به طرفی رفتند و حتی مهران که از کوچکترین اعضای خانواده به حساب می آمد .انگار اینکه این بچه هم با سن بسیار کمش به طور کامل متوجه ی قوانینی که با داخل شدن پدر بر خانه حاکم می گشت می شد. به طور دقیق یک حکومت نظامی کامل درست همانگونه که مورد پسند سرگرد است.بچه ها باید پیش از آمدن او که این آخری ها دیرتر از قبل می آمد شامشان را خورده و طبق قانونهای حاکم که پدر گذاشته بود و مادر مو به مو انجام می داد به بستر خواب رفته باشند.و چه غم بزرگی بود که حتی از مهر پدرانه ای که در یک لبخند خشک و خالی هم خلاصه می گشت سودی نبرده بودند. پدرشان سرگرد محمد فرخزاد یک نظامی به تمام معنا بود.یک سرباز با تلاش بسیار و یک ارتشی با وفا و مستبد و یک وفادار به میهن تا آخرین قطره خون بود.از دید او هم کانون خانواده و فرزندانش تفاوتی با سربازان پادگان برایش نداشتند.هر چیزی که می گفت باید بدون چون و چرا اجرا می گشت و در این راه هیچ استثنایی قایل نبود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شهر آشوب تماس بگیرید.

دانلود کتاب شهر آشوب