کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی اثر علی شریعتی است.تشیع علوی و تشیع صفوی عنوان اثری از علی شریعتی که در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک به انتشار رسیده است.مطالب این اثر از سخنرانی دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد که به این مضمون بود گرفته شده است. کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی به مقایسه میان شیعه بنیادین و اصیل که در اندیشه ی امامان شیعه بوده که با شیعه در بینش و ایدئولوژی صفویان پرداخته است. نگارنده اضافه بر تعریف دو نوع طرز اندیشه شیعه و مباحث گوناگون دین اسلام و شیعه را در دو نوع فکر ارزیابی نموده است. بحث هایی همانند عترت و عصمت و وصایت و ولایت و امامت و عدل و تقیه و غیره مورد نحقیق و مقایسه قرار می دهد. در زمان صفویه مذهب تشیع تغییر جهت داده است . تشیع ضد وضع موجود و تشیع وفق وضع به وجود می آید . تشیعی که به عنوان یک نیرو در مقابل حکومت بوده و به عنوان یک قدرت در بغل و پشت سر این نیرو ایستاده و از آن جانب داری می نماید.کارش و نقشش هم تغییر کرده است. تشیعی که حالت انتقادی به وضع موجود دارد و حالا یک رسالت تازه داشته آن نقش توجیهی است . برای خرید کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی