کتاب تاریخ صنایع ایران که توسط دکتر ج. کریستی ویلسن نوشته و به دست عبدالله فریار ترجمه شده است.که دارای دویست و هشتاد و نه صفحه می باشد.در مقدمه اینگونه نوشته ای پیش از هر چیز می بایست مفهوم لفظ صنعت را متوجه شویم و آن را تشریح و وصف نماییم. تعریف صنعت راحت نمی باشد برای آنکه این لفظ برگرفته از معانی زیاد است و درمورد آن کتاب‌ها نگاشته شده است. به خصوص معنی صنعت چیز محسوسی نیست که بشود به دست محسوسات آن را تعریف نمود. با این وصف در ادامه کوشش می‌کنیم به صورت اختصار چند معنی صنعت را توضیح دهیم. قصد از نوشتن این اثر که دورنمایی مختصر از تاریخ با بزرگی صنایع ایران است که جوانان این کشور را به نیروی صنعتی نژاد خود و رازهای آن را بفهمند و آنان را تشویق و ترغیب کند که ذوق صنعتی را که در وجودشان می‌باشد بکار انداخته خدمتهای گذشتگان خویش را در نظر آورند و از آنان چیزای خوبی یاد گیرند.یکی از برزگترین خدمات ایران به تمدن جهان از مسیر صنعت بوده است. تاریخ صنعت افتخار آمیز این کشور از ادوار قبل از تاریخ شروع گشته و بعد از هزاران سال به ما رسیده است که شاید قالی و قالیچه بهترین اثر از آن صنعت باشد. برای خرید کتاب تاریخ صنایع ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ صنایع ایران