کتاب ایرانی‌ها در میان انگلیسی‌ها که توسط سر دنیس رایت نوشته و به دست کریم امامی ترجمه شده است.که دارای پانصد و دو صفحه می باشد. اثر بسیار خواندنی می باشد نه به دلیل آن که دنیس رایت تاریخ نگاریست بی‌غرض که تمام واقعیت ها را فاش می نماید. مطالعه کردنی بودن اثر واسه ی ما ایرانی‌ها در درجات نخست به سبب اطلاعات جدیدی می باشد که نویسنده قادر بوده است با کوشایی خیلی از منبع ها و مآخذ انتشار نیافته را بیرون کشد و در رابطه با شخصیت‌های نوشته جای جای به مطالعه کنندگان ارائه دهد. آرشیو دربار بریتانیا و آرشیو وزارت خارجه بریتانیا و آرشیو دیوان هند که همه ی صورت جلسه‌ها و گزارش‌ها و کاتبات مدیران و کارگزاران کمپانی هند شرقی از شروع قرن هفدهم به بعد در آن مضبوط می باشد و خیلی از مرکزهای سندها و کتابخانه‌های دیگر برای مراجعه بسیار نگارنده قرار گرفته است. شیوه ی عمل او حداقل می شود الگویی واسه ی تاریخ نگاران جوان‌تر ما شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایرانی‌ها در میان انگلیسی‌ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب ایرانی‌ها در میان انگلیسی‌ها