کتاب همه مردان شاه که توسط استیون کینزر نوشته و این اثر به دست لطف‌الله میثمی به فارسی ترجمه شده است.که دارای دویست و دو صفحه می باشد. موضوع مهم و اساسی این نوشته کودتا و اثرات آن بر ارتباطات ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران می باشد. قرباني اين كودتا دكتر محمد مصدق نخست وزير انتخاب شده و دموكرات ايران بود. اگر چه كودتا ابتدا اول يك پیروزی به حساب مي رفت امروز خود را به عنوان درس وحشتناكي واسه ی خطرات خارجي شان مي دهد.به روایت نگارنده اثر دیکتاتوری محمدرضاشاه پهلوی از اتفاقات کودتای هزار و نهصد و پنجاه و سه بود. بریتانیای بزرگ و شرکت نفتی ایران و انگلیس اشخاص منفی و استعمارگر داستان کینزر می باشد. این اثر در سال دو هزار و سه به دست نشر جان وایلی و پسران چاپ شد.تمام مردان شاه عنوان اثری از خبرنگار امریکایی استیون کینزر بوده است. این نوشته کودتای بیست و هشت مرداد را در قالب رویدادهای و داستان گونه مورد تخحقیق قرار دهد.موضوع مهم اثر کودتا و تأثیر آن بر ارتباطات ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران است. این اثر در سال دو هزار و سه به دست انتشارات جان وایلی و پسران چاپ شد. برای خرید کتاب همه مردان شاه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب همه مردان شاه