کتاب آشنایی با بناهای تاریخی که توسط ویدا تقوایی نوشته شده است.که دارای صد و شصت و دو صفحه می باشد. در حال حاضر برای آنکه از آن عالم کهن و خصوصیاتش تا مقداری بیرون آمده ایم و هم واسه ی شناختن معماری ایران و هم واسه ی شناختن و پیدا کردن جایگاه خویش و محتاج نگاشتن و مطالعه کردن تاریخ معماری و آشنا شدن با آن می باشیم.آشنایی با تاریخ معماری خواهد توانست دامنه ی تجربه و آزمودگی ما را از ندگی کوتاهمان تا اندازه هزاره ها و از محدوده مکان کنونی تا پهنه گیتی افزایش نماید و این همان مفهوم و معنی درس گرفتن از تاریخ است.معماری در واقعیت دست آورد عاملهای فرهنگی و محیطی و بیان روش زندگی اشخاصی می باشد که آن را بنا نموده‌اند.معماری این سرزمین تا پیش از گسیختگی فرهنگی که به طور تقریبی از اواسط زمان قاجار رخ داده است از شکوفایی و تداوم بخصوصی برخوردار است. در آن بازه زمانی اگر بیگانگانی همانند مغول‌ها به ما حمله و موجب هرج و مرج شدند در کمتر از یک نسل تحت تأثیر فرهنگ غنی ایرانی و مسلمان گشتند و بناهایی همانند گنبد سلطانیه را ساختند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با بناهای تاریخی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشنایی با بناهای تاریخی