کتاب بازخوانی قصه اندیشه که توسط پیام صمدی خادم نوشته شده است.که دارای صد و نود و پنج صفحه می باشد.کتاب فوق نمونه جمع آوری شده از تاریخ تفکر و اندیشه های فلاسفه ی غرب از سال ششصد قبل از میلاد تا قرن بیست و یک است.به عقیده نویسنده یکی از هدفهای مهم و اساسی فلسفه و آزاد شدن انسانها از وابستگی فکری واسه ی آزاد اندیشی و دور شدن از بت سازی است. در همین مسیر یکی از شیوه های بهینه خواندن فلسفه و مروری گذرا و هر اندازه ناقص بر تاریخ فلسفه می‌باشد. به این موجب محققان تازه و جدید فلسفه با نظر و دید کامل و رایج در دوره ی تنازع اندیشه آشنا شده اند و خواهند فهمید که کلید گنج سعادت در جیب هیچ یک از فیلسوفان نمی باشد و هر شخصی وابسته به زمانه و دوره ی خویش مسائلی را تماشا کرده و از آنها تأثیر گرفته است. آغاز مطالعات فلسفی از شیوه ی تاریخ فلسفه کمک خواهد کرد تا اشخاص و فردهایی از فلاسفه هم اکنون همانند پیامبران و معصومان انسان‌هایی بی‌خطا نسازند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازخوانی قصه اندیشه تماس بگیرید.

دانلود کتاب بازخوانی قصه اندیشه