کتاب اسناد و نامه‌های تاریخی که توسط سیدعلی مؤید ثابتی نوشته شده است.که دارای چهارصد و هشتاد و پنج صفحه می باشد.مکاتبات بین علما و مرجع ها و رجال و اشخاص معروف روحانی و سیاسی و در هر دوره و زمانی خواهد توانست به عنوان سندهای تاریخی نمایان کننده ی واقعیت های تاریخی آن زمان باشد . کتاب نامه های تاریخی جلد اول که هم چنان در دست دوستداران قرار داشته برگرفته از قسمتی های از نامه ها و تلگراف های و نشر آنها خواهد توانست واسه ی اهل تاریخ با اهمیت و با ارزش باشد .خواندن سندها و نامه‌های تاریخی که از نمونه های گوناگون سرچشمه گرفته در این اثر جمع شده است. قبل از آن ما را به زندگی خصوصی و اندیشه ها و اعتقادات شخصیت‌های نامی این کشور آشنا خواهد ساخت. سبک انشا فارسی و صعود و نزول آن را در زمانه های گوناگون تاریخ نمایان می کند .در واقعیت نمونه این اثر یک سلسله تاریخ مستندی را به دست می‌دهد که در خصوص آن برخی از بخش های تاریک و مجهول دورانهای گذشته تاریخ ایران روشن و معلوم می شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسناد و نامه‌های تاریخی تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسناد و نامه‌های تاریخی