کتاب درس‌هایی از تاریخ که توسط دکتر رضا زاده شفق نوشته شده است.که دارای دویست و پنجاه صفحه می باشد.صادق رضازاده شفق یکی از ادیبان و محقققان و ترجمه کننده های ایرانی است.صادق رضازاده شفق در هزار و دویست و هفتاد و یک خورشیدی در تبریز به دنیا آمده است. تحصیلات اولیه ی را داخل مدرسه پرورش تبریز و تحصیلات متوسطه را در مدرسه مموریال مدرسه ای در آمریکا به آخر رساند. همزمان با رویداد به توپ بستن مجلس به دست محمدعلی شاه در سال هزار و دویست و هشتاد و هفت صادق رضازاده شفق با برخی از همدرسان و هم اندیشان با رهبری دبیر بسیار جوان آمریکایی خویش هوارد باسکرویل دسته‌ای به اسم فوج نجات به وجود آوردند و به مجاهدان مشروطه ملحق شدند. تا آنکه در یکی از شبیخون‌ها در سه فروردین هزار و دویست و هشتاد و هشت باسکرویل توسط گلوله کشته شد. این دومین سلسله سخنرانی‌های دکتر رضا زاده شفق در رادیو ایران می باشد. نخستین سلسله سخنرانی‌ها در تاریخ آبان‌ماه سال هزار و سیصد و چهل تحت عنوان چند بحث اجتماعی چاپ گشت. سلسله دوم تحت عنوان درس‌هایی از تاریخ به انتشار رسید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس‌هایی از تاریخ تماس بگیرید.

دانلود کتاب درس‌هایی از تاریخ