کتاب دیوار نوشته‌های انقلاب که توسط بزرگزاده شهدادی نوشته و به دست امراله فرهادی ترجمه شده است.که دارای چهارده صفحه می باشد. فرهنگ تصویری تناسب داشته با دیگر شکل های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اجتماع ما برگرفته از جلوه‌های مختلف و بسیاری است که در دوره ی تشکیل جدید اجتماعی صورتی از آن غایب و صورتی تازه‌ای بروز می نماید.دیوار نوشته‌های انقلاب از ابزارهای تاثیرگذار و حساسی هستند که به اضمحلال قدرت حاکم و متمرکز زمان کمک بسیاری کردند.به وجود آوردن اثرهای که از مضوع های حساس و حقیقی سرنوشت مردم سرچشمه گرفته است و بازتابش به زندگی برگردد و بخشی از طریق برخوردهای مختلف با این زندگی و تحلیل منظم آنها مقدور نمی باشد. با اسم انقلاب مردم ایران و مقابل با از بین رفتن نظام پیر حاکم و جوشش جدیدی در تمام سطوح و در جهت نیرو گرفتن توده‌ها و نفی هر گونه استثمار و استعمار و موضع سازی بر ضد امپریالیسم به چشم می خورد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوار نوشته‌های انقلاب تماس بگیرید.

دانلود کتاب دیوار نوشته‌های انقلاب