کتاب زندگینامه کوروش بزرگ که توسط خشایار رخسانی نوشته شده است.که دارای ششصد و هفتاد و دو صفحه می باشد. این نمونه جمع شده که شامل بیش از ششصد صفحه می‌باشد زندگینامه کوروش بزرگ را به زبان پارسی آورده است.کوروش بزرگ اولین پادشاه و پایه گذار شاهنشاهی هخامنشی بوده است. کوروش با مدت زمان سی سال بر ایران حکومت نمود. درمورد کوروش همه ی تاریخشناسان توافق دارند که پادشاهی بود با بزرگی و دانا و مهربان که در موارد سخت به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و بر ضد پادشاهان آشور و بابل با مردم تسلیم شده بسیار دلسوز و مهربان بود.جنگ و بوی خون او را بر ضد فتح کننده های دیگر مغرور نمی نمود و رفتار او با شاهان تسلیم شده و بازنده لیدیه و بابل سیاست سخت کوشی او را بخوبی نشان می‌دهد. با پادشاهان مغلوب به مقداری مهربانی می نمود که آنها دوست کوروش می شدند و در زمانهای سخت به او کمک می کردند. با دین و اعتقادات مردم کاری نداشت بلکه واسه ی جذب قلوب ملل آداب مذهبی به دین آنها احترام می گذاشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگینامه کوروش بزرگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب زندگینامه کوروش بزرگ