کتاب ادیان ایران باستان که توسط وهاب ولی و میترا باستانی نوشته شده است.که دارای دویست و چهل و پنج صفحه می باشد.ایرانیان انسانهایی از نژاد آریا بودند. در ادوار باستانی ایران در هر زمانه ‌ای ایرانیان دین و آیینی‌ بخصوصی برای خویش داشتند. از دین ها و آیین هایی که ایرانیان از آن اول در میان خویش نگهداری کردند. آیین مهر پرستی یا خورشید پرستی می باشد که به آن میترائیسم هم نیز گفته خواهد شد.آریایی ها پیش از آمدن به خلافت ایران‌ همچنان این دین را راشته می باشند. واسه ی همین این آیین میان ایرانیان و هندیان و آریایی هایی که داخل اروپا سکونت داشتند آیین مشترک بود و این اشتراک را می شود در آثار دینی این قوم های ساکن در مکانهای گوناگون دید . آیین میترائیسم داخل ایران تا دوران پدیدار شدن زرتشت و دین زرتشتی آیین همگانی بود و پس از آن که این آیین داخل غرب ایران ترویج یافت و اروپائیان که در این نواحی با ایران تماس داشتند و با این آیین آشنا شده بودند .میترائیسم در ایران و برخی ادیان دنیا اثر گذار بوده که از جمله آثار آن می شود به نشانه‌های بسیار این آیین در آثار باستانی به جا مانده از زمانهای گوناگون اشاره کرد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ادیان ایران باستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب ادیان ایران باستان