کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان که توسط محمود رضاقلی نوشته شده است.که دارای سیصد و شش صفحه می باشد.این اثر تلاشی بر نحولات و اتفاقات و سنجش بینش ها و رفتارها و سازمانهای سیاسی در ادوار تاریخی ایران قبل از اسلام می باشد.جدا شدن تاریخ سیاسی ایران باستان از آ چیزی که می بایست تاریخ سازی سیاسی اسم داد و انگیزه این نویسنده در نگارش اثر فوق بوده است.این نوشتار در اولین قدم به تحقیقات درمورد ضرورت های بازنگری انتقادی تاریخ سیاسی ایران باستان پرداخته است. بعد از آن نظرات و دید بنیادی و شیوه های کاربردی داخل تاریخ نگاری های کنونی نقد و پژوهش خواهد شد. همراه با این دو گفتمان ادوار مختلف تاریخ ایران به ترتیب از قدیمی ترین ادوار شناخته شده تا از بین رفتن حکومت ساسانی و داخل شدن اسلام به ایران بازخوانی می شود.شناخت و قیاس هستی و کارکرد بنیاد سیاست و سامانه های ارتباط داشته به آن داخل ایران و خاورمیانه باستان قبل احتیاج فهم و تحلیل بسیاری از شگقتی ها و جریان و رویداد تاریخ ایران بعد از اسلام همچنان است. برای خرید کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان