کتاب امیرکبیر از کودکی تا شهادت که توسط مرتضی خادمیان نوشته شده است.که دارای بیست و هفت صفحه می باشد.تقی خان امیرکبیر اهل فراهان می باشد و بزرگ شده توسط خاندان قائم مقام فراهانی است. بسیاری از دبیران و مستوفیان و وزیران از آنجا موفق شده و برخاستند که در آن بین چند نفر به بزرگی شناخته شده و در تاریخ اثر برجسته گذاشته اند. میرزا محمد تقی‌ خان فراهانی معروف به امیرکبیر یکی از صدراعظم های ایران در زمان ناصرالدین‌ شاه قاجار بوده است. اصلاحات امیرکبیر کمی بعد از رسیدن او به صدارت شروع شد و تا آخر صدارت کوتاه او ادامه پیدا کرد. زمان صدارت امیر کبیر سی و نه ماه سه سال و سه ماه بود. او پایه گذار دارالفنون بوده که واسه ی آموزش اندیشه و فناوری تازه به دستور او داخل تهران برپا شد. هم اکنون منتشر نمودن روزنامه وقایع اتفاقیه یکی از کارهایی بود که او انجام داده است. امیرکبیر بعد از این که با توطئه اطرافیان شاه از مقام خویش برکنار و به کاشان تبعید گشت داخل حمام فین به فرمان ناصرالدین ‌شاه کشته شد. در اثر فوق زیادتر با این بزرگمرد تاریخ ایران آشنا خواهید شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امیرکبیر از کودکی تا شهادت تماس بگیرید.

دانلود کتاب امیرکبیر از کودکی تا شهادت