کتاب اعتبار باستان شناختی آریا و پارس که به دست محمدتقی عطایی و علی اکبر وحدتی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت صفحه است.در اثر فوق مقداری از بحث ها و مطالب مطرح گشته در اثر دوازده قرن سکوت نوشته ی آقای ناصر پورپیرار نقد و مورد تحقیق قرار گرفته شده است. اثر دوازده قرن سکوت در چهار جلد طراحی گشته و جان کلامش این بوده که گروهی به اسم آریا به سرزمین ایران مهاجرت نموده است و هخامنشیان همچنان فقط یک قبیله مهاجر غیر بومی بوده اند که به ایران رفته اند و شاهان آن تمام دسپوتیست و خون افراد زیادی ریخته اند و نکیشان تنها بر نیزه بوده است. نویسنده ستایش یهودیان از این امپراتوری را دلایلی مبنی بر حمایت یهود از این سلسله تلقی نموده و با اتکا به این متون آنها را دست نشانده یهودیان کرده اند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اعتبار باستان شناختی آریا و پارس تماس بگیرید.

دانلود کتاب اعتبار باستان شناختی آریا و پارس