کتاب آخرین سفر شاه که به دست ویلیام شوکراس نگاشته و توسط عبدالرضا مهدوی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر پیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هفتاد و دو صفحه است. حقیقت این می باشد که از نظر و نگاه مجلس های عمومی و سیاسی بزرگترین اتفاقات رخ داد نه تنها ایران و بلکه خاورمیانه در نیم قرن اخیر پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. رخ داد ها و رویدادهای بسیار زیادی که اتفاق افتاده تا سلطنت پهلوی به آخر رسد و ایران به شیوه ی جمهوری آن هم اسلامی و مردمی اداره گردد.شانزده ژانویه هزار و نهصد و هفتاد و نه داخل فرودگاه مهرآبادِ تهران باد بسیار سرد از کوههای البرز و اطرافِ دو عدد هواپیمایِ آماده به پروازِ هفتصد و هفت را جارو می نماید. همین زمان بود که شاه ایران در ایام خوش خود و پادشاهان و دولتمردانی را که واسه ی چابلوسی تایید بلند پروازیها و تقاضای متحد شدن و پول و برخی دیگر از نمایه های پادشاهی او می آمدند پیشواز و بدرقه می نمود . هواپیماها آزمایش و بارگیری شده و آماده پروازند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آخرین سفر شاه تماس بگیرید.

آخرین سفر شاه

دانلود کتاب آخرین سفر شاه