کتاب ستاره جاویدان نوشته جمال فرجی می باشد و با زبان فارسی و دارای تعداد چهل صفحه است.به گوش رسیدن اسم لطفعلی خان زند به یاد آورنده ی کارهای نیک او را در مقابل آقا محمدخان قاجار است. اثر ستاره جاویدان از لطفعلی خان و آن که چه میراثی واسه ی نسل های آینده به جا گذاشته می گوید که بله لطفعلی خان زند شاهزاده ای زندی بوده که شاید تراژدی بسیار اسف ناک آخر زندگانی او و هر آدم مهر ورز و هر ایرانی درستی را به اشک ریختن مجبور می کند . لطفعلی خان توسط سر دودمان ترک های قاجاری که سیاه ترین زمان را واسه ی ایران زمین ایجاد کردند به صورتی غم انگیز و غیر انسانی شکنجه و کشته گشت. قبل از دستگیری خود تا آن اندازه که توانست در مقابل ترک های قاجار یک تنه ایستادگی نمود و وقتی که اسبش را به زانو در آوردند دستان او را جلو آورد و داد زد که نگاه کنید که دستان ایران را بسته اید. برای خرید کتاب ستاره جاویدان به لینک موجود مراجعه نمایید.

ستاره جاویدان

دانلود کتاب ستاره جاویدان