کتاب زندگینامه امیرکبیر که به دست علی محمد آقا محمدی نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد سی و شش صفحه است. میرزا محمدتقی‌ خان فراهانی مشهور به امیرکبیر یکی از صدر اعظمهای بسیار بزرگ و مشهور ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بوده است. اصلاحات امیرکبیر کمی بعد از رسیدن او به صدارت شروع شد و تا آخر صدارت کوتاه او ادامه پیدا کرد. زمان صدارت امیر کبیر سی و نه ماه طول کشید . او تاسیس کننده ی دارُالفُنون بود که واسه ی آموزش دانش و فناوری تازه و نوین به فرمان او داخل تهران پایه گذاری شد. هم اکنون چاپ روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله کارهای مفید وی به‌ شمار می‌آید.امیرکبیر بعد از آن که با توطئه اطرافیان شاه از مقام خویش برکنار شد و به کاشان تبعید گشت داخل حمام فین به دستور ناصرالدین‌ شاه به قتل رسید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگینامه امیرکبیر تماس بگیرید.

زندگینامه امیرکبیر

دانلود کتاب زندگینامه امیرکبیر