کتاب تاریخ جهانگشای نادری که به دست میرزا محمد مهدی استرآبادی نگاشته و به تصحیح میترا مهرآبادی انجام شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و شصت و یک صفحه است. اسم این‌ اثر در متون‌ تاریخی‌ معاصر آن تاریخ‌ نادری‌ درج گشته و ظاهراً پس از مدتی به‌ جهانگشای‌ نادری‌ معروف شده است.البته‌ در خود اثر جهانگشای‌ نادری‌ اسم نوشته و روزنامچه‌ ظفر نیز درج شده‌ است‌.اثر فوق گزارش‌ اتفاقات تاریخی‌ ایران را از هزار و صد و بیست و یک تا هزار و صد و شصت و یک شامل می شود. نویسنده و تالیف کننده در آخر کتاب به‌ رویدادهای بعد از مرگ‌ نادرشاه‌ اشاره‌ داشته است‌.جهانگشای‌ نادری‌ به‌ ترتیب‌ سنواتی‌ نگاشته شده‌ و برگرفته از سه‌ دوره‌ است. در دوره‌ اول اتفاقات اواخر دوره ی شاه‌ سلطان‌ حسین‌ صفوی و سختیهای زمان حکومت‌ او و محاصره‌ اصفهان‌ به‌ دست‌ افغانها و اغتشاشات‌ داخلی‌ ایران‌ و حمله ی دو قدرت‌ بیگانه‌ روس‌ و عثمانی‌ تا ظاهر شدن نادرشاه‌ و جدالهای‌ دائمی‌ او تا بر تخت‌ پادشاهی نشستنش به‌ تفصیل گفته شده‌ است‌. برای خرید کتاب تاریخ جهانگشای نادری به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ جهانگشای نادری

دانلود کتاب تاریخ جهانگشای نادری