کتاب زندگینامه کوروش برگ که به دست سنفون نگاشته و توسط خشایار رخسانی ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هفتاد و سه صفحه است.کوروش کبیر یا کوروش بزرگ هم اکنون سیروس و کورُس برگردان آن از تلفظ‌های اروپایی پایه گذار و اولین شاه شاهنشاهی هخامنشی بوده که در میان سال های پانصد و پنجاه و نه تا پانصد و بیست و نه قبل از میلاد بر مناطق پهناوری از آسیا حکومت می نمود. کوروش در استوانهٔ خویش که داخل بابل کشف شده خود را فرزند کمبوجیه شاه بزرگ و انشان نوادهٔ کوروش و شاه بزرگ انشان و نوادهٔ چیش پیش و شاه بزرگ انشان از خانواده ای که در تمام عمر شاه بوده است معرفی می نماید. به صحبتهای هرودوت کوروش نسب شاهانه داشته است و به غیر از کتزیاس دیگر نگارنده های یونانی ماندانا دختر آستیاگ را مادر کوروش دانسته اند و گزارش داده اند که کوروش سرانجام ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگینامه کوروش برگ تماس بگیرید.

زندگینامه کوروش برگ

دانلود کتاب زندگینامه کوروش برگ