کتاب فتحعلیشاه قاجار که به دست پناهی سمنانی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر کتاب نمونه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و دو صفحه است. سرنوشت و زندگی فتحعلی شاه قاجار هم از نظر احوالات شخصی و خصوصی او و هم از لحاظ دوره ای که در آن زندگی می نموده است خواندنی و عبرت آموز می باشد. این مرد به درستی طرفه معجونی از عادات و منشهای مختلف بوده و بر سلطنت کشوری که عمویش آغا محمّد خان با خون و خشونت آن را از نظر سیاسی و اجتماعی آماده نموده بود تکیه کرد.در صورتی که دنیای زمان او با حرکتی پرشتاب و خیره کننده در دوره ی علم و صنعت را به سمت پیشرفت و تعالی پیش می رفت و انقلاب بزرگ فرانسه ساختار حکومتی کشورهای مستبد را زیر و رو می نمود و او با معرفتی در اندازه ی یک ایلیاتی رهبری کشوری را بر دست داشت که یکدفعه در کانون رقابت نیروهای بزرگ قرار گرفته بود. برای خرید کتاب فتحعلیشاه قاجار به لینک موجود مراجعه نمایید.

فتحعلیشاه قاجار

دانلود کتاب فتحعلیشاه قاجار