کتاب قائم مقام در آیینه زمان که به دست بهرام فلسفی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر کتاب آفرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود و یک صفحه است.اثر قائم مقام در آیینه زمان پژوهشی می باشد در خصوص زندگی و اقدامات اساسی و نوشته های سیاسی و تاریخی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که صدراعظم محمد شاه قاجار بوده و با مقدمه‌ای به خط حسین مكی درمورد نقش تاریخی اساسی و مهم قائم مقام به انتشار رسیده است. كتاب با اشاراتی به زمینه‌های تاریخی زمان زندیه و قاجاریه و ارتباطات ایران و روسیه شروع می گردد .در آخر اثر خطابه حاج میرزا یحیی دولت آبادی درمورد حال و احوالات مرحوم میرزا ابوالقاسم قائم مقام آورده شده است. صفحات آخر به نمونه دستخط قائم مقام در قرارداد تركمانچای و فهرست نامها و فهرست منبع ها اختصاص دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قائم مقام در آیینه زمان تماس بگیرید.

قائم مقام در آیینه زمان

دانلود کتاب قائم مقام در آیینه زمان