کتاب زندگی و جهانداری کوروش کبیر که به دست شاهپور شهبازی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و نه به انتشار رسیده و در نشر دانشگاه پهلوی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پهارصد و شصت و چهار صفحه است. کوروش کبیر یا کوروش بزرگ پایه گذار و اولین شاه شاهنشاهی هخامنشی بوده که در میان سال های پانصد و پنجاه و نه تا پانصد و بیست و نه قبل از میلاد بر مناطق گسترده ای از آسیا حکومت می نموده است. بر طبق سخنان هرودوت کوروش نسب شاهانه داشته است و به غیر از کتزیاس دیگر نگارنده های یونانی ماندانا دختر آستیاگ را مادر کوروش دانسته اند و گزارش داده اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده است. برای خرید کتاب زندگی و جهانداری کوروش کبیر به لینک موجود مراجعه نمایید.

زندگی و جهانداری کوروش کبیر

دانلود کتاب زندگی و جهانداری کوروش کبیر