کتاب زندگی شاه عباس اول که به دست نصرالله فلسفی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه به انتشار رسیده و در نشر دانشگاه تهران چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سی و سه صفحه است. نمونه جمع آوریشده ی زندگانی شاه عباس اول در سه جلد و به یاری نصرالله فلسفی پیرامون زندگی و اتفاقات تاریخی زمان شاه عباس اول نوشته شده است. در نمونه ی جمع آوری شده ی تاریخی زندگانی شاه عباس از اتفاقات سیاسی دوران و حادثه های مختلف داخلی و خارجی و جنگ ها و لشکرکشیهای او صحبتی به میان نخواهد آمد مگر آنجا که اشاره به بعضی از اینطور رویدادها واسه ی ثبت کردن یکی از ویژگیهای زندگانی او لازم نموده باشد. منظور از نوشتن این مجموعه شناسانیدن شخص شاه عباس و ویژگیهای روحی و جسمی و اخلاقی او و تعریف سیاست داخلی و خارجی و نظامی او به صورت رفتار وی با مردم ایران و بیگانگانی که به این کشور آمده اند و گفتن اعتقادات مردم ایران و جهانگردان و فرستادگان بیگانه درمورد او و برخی متون و واقعیتی است که صرفا ارتباط به شخص او داشته باشد. برای خرید کتاب زندگی شاه عباس اول به لینک موجود مراجعه نمایید.

زندگی شاه عباس اول

دانلود کتاب زندگی شاه عباس اول