کتاب زندگینامه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری که به دست سعید نفیسی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر اقبال چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد صفحه است.زندگى‏ نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابورى با زبان فارسى نویسنده ی معروف سعید نفیسى و در توضیحات حال و احوال و نوشته های شیخ فرید الدین عطار نیشابورى می باشد. اثر فوق برگرفته از دیباچه و توضیحات حال عطار مشتمل بر اسم و نسب و خانواده و ولادت و زمان زندگی و دوره ی زندگى و سوانح زندگى و رحلت و مرقد و عطار همدانى و عطارهاى دیگر و مقام عطار و اعتقادات و اندیشه ها و نوشته های عطار و عطار دیگرى که در قرن نهم بوده و تکمله است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگینامه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری تماس بگیرید.

زندگینامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

دانلود کتاب زندگینامه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری