کتاب سه سال در دربار ایران نوشته ژوانس فووریه می باشد و توسط عباس اقبال آشتیانی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات نشر علم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و سه صفحه است. اثر فوق با محتوای خاطرات و مشاهدات او از دربار ناصرالدین شاه قاجار و ایران می باشد که یکی از بهترین منبع ها درمورد حال و وضعیت ایران در زمان ناصری به حساب می آید. در این اثر به توصیفات نگارنده از دربار و شهرهای گوناگون ایران اشاره می شود. در ادامه امتیاز دخانیات که قرارداد رژی بوده نگارنده شاهد این حقیقت بوده و موردت تحقیق قرار می گیرد و در اخر به انتقادات کلی اثر پرداخته می شود. برای خرید کتاب سه سال در دربار ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

سه سال در دربار ایران

دانلود کتاب سه سال در دربار ایران