کتاب ماموریت ژنرال گاردان در ایران نوشته کنت آلفرد دو گاردان می باشد و توسط عباس اقبال آشتیانی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به چاپ رسیده و در انتشارات نگاه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سه صفحه است. ناپلئون بناپارت واسه ی مقابله کردن با انگلستان و به وجود آوردن ضعف و بی ثباتی در مستعمرات آن کشور در این فکر بود تا از هر طریقی شده از ایران به هندوستان راه پیدا کند. از این رو با اعزام هیاتی به ایران روزنه‎ای واسه ی نفوذ کردن به مستعمرات انگلستان پیدا کرد .مأموریت این هیئت بیست و چهار نفره با شکست روبرو می گردد ولی نظمی در سپاه ایران بوجود می آورد و قشون ایران استفاده کردن توپ و تفنگ را به روش اروپائیان یاد گرفت. با اقدام ناپلئون بنا بر لغو قرارداد فینكنشتاین این هیئت به ناگزیر به فرانسه مراجعت نمود و ایران واسه ی مقابله با روسیه به انگلستان روی برد . رئیس هیئت اعزامی ناپلئون بناپارت ژنرال گاردان اسم داشت. برای خرید کتاب ماموریت ژنرال گاردان در ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

ماموریت ژنرال گاردان در ایران

دانلود کتاب ماموریت ژنرال گاردان در ایران