کتاب تاریخ فرهنگ ایران که به دست محمد محمدی ملایری نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر توس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد صفحه است. تاریخ و فرهنگ ایران در زمان انتقال از دوره ی ساسانی به زمان اسلامی مجموعه‌ای بوده که شش جلدی به زبان فارسی در خصوص اثرات تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام به خصوص زمان ساسانی در تمدن اسلامی و هم اکنون توضیح حال و فرهنگی و اجتماعی ایران در قرون اولین اسلامی است.نگارنده اين نوشته ی شش جلدی محمد محمدی ملايري بوده كه خواندن عالي خویش را در باب زبان و ادبيات عربي در دانشگاه آمريكايي بيروت به آخر رساند. اثرهای الترجمه و النقل عن‌الفارسيه التاج و الآيين و الادب الفارسي از نگاشته های او به زبان عربي بوده كه در حوزه اقامت چند ساله خویش در لبنان چاپ نمود. بعد از برگشت اثر فرهنگ ايراني قبل از اسلام و نوشته های آن در تمدن اسلامي و ادبيات عربي را در دانشگاه تهران به چاپ رسانيد. برای خرید کتاب تاریخ فرهنگ ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ فرهنگ ایران

دانلود کتاب تاریخ فرهنگ ایران