کتاب تاریخ فرهنگ ایران که به دست محمد محمدی ملایری نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر توس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد صفحه است. تاریخ و فرهنگ ایران در زمان انتقال از دوره ی ساسانی به زمان اسلامی مجموعه‌ای بوده که شش جلدی به زبان فارسی در خصوص اثرات تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام به خصوص زمان ساسانی در تمدن اسلامی و هم اکنون توضیح حال و فرهنگی و اجتماعی ایران در قرون اولین اسلامی است.نگارنده اين نوشته ی شش جلدی محمد محمدی ملايري بوده كه خواندن عالي خویش را در باب زبان و ادبيات عربي در دانشگاه آمريكايي بيروت به آخر رساند. اثرهای الترجمه و النقل عن‌الفارسيه التاج و الآيين و الادب الفارسي از نگاشته های او به زبان عربي بوده كه در حوزه اقامت چند ساله خویش در لبنان چاپ نمود. بعد از برگشت اثر فرهنگ ايراني قبل از اسلام و نوشته های آن در تمدن اسلامي و ادبيات عربي را در دانشگاه تهران به چاپ رسانيد. برای خرید کتاب تاریخ فرهنگ ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب تاریخ فرهنگ ایران, محمد محمدی ملایری

دانلود کتاب تاریخ فرهنگ ایران