کتاب آخرین روزهای لطفعلی خان زند که به دست سر هارفورد جونز نگاشته و توسط هما ناطق ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود صفحه است. سر هارفورد جونز که در زمان جوانی نماینده تجاری و سیاسی انگلستان در بصره بود و نخستین وزیر مختاری بوده که از جانب وزارت امور خارجه انگلستان به دربار فتحعلی شاه فرستاده گشت .اما او به طور اساسی با لطفعلی خان دوستی و مکاتبات داشت.جونز شیفته لطفعلی خان بوده و حرفها و صحبتهای او را تک به تک تکرار نموده است. او شاهد جنگ و فرار و موفیتها و ناکامی‌ها و عاقبت نتیجه شکست خوردن لطفعلی خان در آخرین روزها بوده است.او این ایام را اینگونه وصف کرده که طرح این بود که لطفعلی خان باید از موضعی که در اطراف شهر گرفته و دور شود تا حاجی ابراهیم کلانتر و یاران لطفعلی خان آزادی زیادی در اجرا نمودن نقشه خویش داشته باشند. برای خرید کتاب آخرین روزهای لطفعلی خان زند به لینک موجود مراجعه نمایید.

آخرین روزهای لطفعلی خان زند

دانلود کتاب آخرین روزهای لطفعلی خان زند