کتاب خانه دایی یوسف که به دست اتابک فتح الله زاده نگاشته و به کوشش علی دهباشی انجام شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر قطره چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه و پنج صفحه است.خانه دایی یوسف اصطلاحی میان چپی ها بوده و اسم مستعار کشور شوروی و رهبر آن ژوزف استالین است و در دید و نظر کمونیست های آن زمان خانه دایی یوسف در به هر گونه مکان بسیار امنی واسه ی آنها و بهشت سوسیالیسم بود.این اثر به سرنوشت ترسناک فداییان اکثریت در مهاجرت به شوروی پرداخته است. تهی دستی و بدرفتاری عاملهای حکومتی شوروی و بی کفایتی و فساد مسئولین سازمان و نظری به وضعیت تاسف بار زندگی در اجتماع شوروی از متون این اثر می باشد.می گویند غم انگیزترین تراژدی یک آدم وقتیست که متوجه می شود آرمانهایش تمامی دروغین بوده اند. اینگونه اتفاقی در تاریخ معاصر ایران به خصوص در بین آنها که درگیر مبارزات سیاسی بوده اند به کرات اتفاق افتاده است. برای خرید کتاب خانه دایی یوسف به لینک موجود مراجعه نمایید.

خانه دایی یوسف

دانلود کتاب خانه دایی یوسف