کتاب تمدن ایران ساسانی نوشته و. گ. لوکونین می باشد و توسط عنایت الله رضا ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه به چاپ رسیده و در انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود و شش صفحه است. این اثر درباره ی تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران ساسانی در فاصلهٔ سده‌های سوم تا پنجم میلادی می باشد. بنا و پایه ی این اثر به صورت بسیار کتیبه‌های متعلق به شروع شاهنشاهی ساسانیان و مآخذ ارتباط داشته به کیش و آئین آنها و اثرات فرهنگی نوشته شده‌ است. در اثر از مآخذ فرهنگ ایران در زمان ساسانیان و بنیاد دولت ساسانی و به وجود آمدن آئین رسمی کشور و لشکرکشی‌های شاپور یکم و همچنان از نقش‌های صخره‌ها و ظرف‌ها و سکه‌های ساسانی به تفصیل صحبت شده است. هم اکنون در این اثر مجموعهٔ سکه‌های ساسانی متعلق به موزه آرمیتاژ در لنینگراد و موزه تاریخ واقع در مسکو که غنی‌ترین نمونه ی سکه‌های ساسانی در دنیا است مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. برای خرید کتاب تمدن ایران ساسانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

تمدن ایران ساسانی

دانلود کتاب تمدن ایران ساسانی