کتاب از سید ضیاء تا بختیار که به دست مسعود بهنود نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و بیست و پنج صفحه است. این اثر درمورد اتفاقات سوم اسفند هزار و دویست و نود و نه تا بیست و دو بهمن هزار و سیصد و پنجاه و هفت و دولت هایی که در این دوران بر سر کار بوده و آمده اند است. اثر با پرداختن به اتفاقاتی که سبب کودتای سوم اسفند و به صدارت رسیدن سید ضیاء طباطبایی و هم اکنون اوج گرفتن نیروی رضاخان قزاق شروع می گردد. در ادامه به قدرت رسیدن رضاخان و جنگ جهانی دوم و شروع سلطنت محمدرضا پهلوی و کودتای بیست و هشت مرداد و زمان بعد از کودتا تا انقلاب اسلامی ایران را تحقیق کرده اند . نگارنده در این اثر کوشش نموده اضافه بر بیان شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و اجتماع جهانی با دقت به علاقه قلبی خویش گهگاه گریزی به اتفاقات ادبی و هنری این زمان نیز زده باشد. برای خرید کتاب از سید ضیاء تا بختیار به لینک موجود مراجعه نمایید.

از سید ضیاء تا بختیار

دانلود کتاب از سید ضیاء تا بختیار