کتاب خراسان و ماورا النهر که به دست آ. بلنیتسکی نگاشته و توسط پرویز ورجاوند ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و چهار به انتشار رسیده و در نشر گفتار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نوزه صفحه است.خراسان و ماوراءالنهر در تاریخ ایران و اسلام متن جغرافیای تاریخی شهرهای ایران که شامل شصت و سه بند است به تشکیل شصت و یک شهر و اقلیم و سرزمین و بناهای مختلف در ماوراءالنهر خراسان و دیگر نواحی ایران پرداخته است. در حقیقت متن از یکصد و پانزده شهر بزرگ و کوچک صحبت شده است اما از سرگذشت و چطور تشکیل و ساخته گشتن پنجاه و چهار شهر آن اطلاعی در دست نمی باشد. شهر بغداد به عنوان شصت و یکمین شهر به دست خلیفه ابونصر مشهور به ابوالدوانیق ساخته شده است . جمع آوری و تدوین کردن نهایی آن شهر به هشتصد سال بعد از میلاد مسیح نسبت داده شده است . برای خرید کتاب خراسان و ماورا النهر به لینک موجود مراجعه نمایید.

خراسان و ماورا النهر

دانلود کتاب خراسان و ماورا النهر