کتاب پادشاه پارسی داریوش یکم که به دست پیتر یولیوس یونگ نگاشته و توسط داود منشی زاده ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفده صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر ثالث چاپ گشته است.انسانهای پیروز و قهرمان می خواهند و تجلیل از دلاوران یعنی تقویت نمودن احساسات ملی در اثر پادشاه پارسی داریوش یکم و شخصیت داریوش بزرگ مورد دقت بسیار قرار گرفته است. پیتر یولیوس یونگ نگارنده ی اثر که در سال های هزار و نهصد و سی و هفت و هزار و نهصد و سی و هشت در جستجوهای جنوب ایران کار می نموده عاقبت مطالعات خویش را در این رساله جمع کرده است و پروفسور ارنست کرنمن و همچنان پروفسور ف.هـ. وایسباخ اثر فوق را خوانده و تصحیح کرده اند. این نکات خالی از لطف نبوده که بدانید نویسنده ی کتاب در جنگهای استالینگراد ناپدید گشته و پروفسور کرنمن طبع آن را بر دست گرفته است. برای خرید کتاب پادشاه پارسی داریوش یکم به لینک موجود مراجعه نمایید.

پادشاه پارسی داریوش یکم

دانلود کتاب پادشاه پارسی داریوش یکم