کتاب زنان هخامنشی که به دست ماریا بروسیوس نگاشته و توسط هایده مشایخ ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و نه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر هرمس چاپ گشته است.نگارنده در این اثر با استفاده از نمودن از منبع های ایرانی در دوران هخامنشی نظیر لوح‌ها و كتیبه‌های تخت جمشید و منبع های بابلی نوین بر آن بوده تا ارزش و نقش سیاسی و اقتصادی زنها را در اولین شاهنشاهی ایرانی و پارسی به تصویر کشاند. آن دسته از نگارنده های یونان باستان که درمورد تاریخ ایران تحقیق نموده اند و به نقش اساسی بعضی زنها به اختصار اشاره می نمایند. اما این اشاره ها پراکنده و غیرقابل اعتماد و درمورد چند زن دسیسه چین و وحشتناک در خاندان سلطنتی بوده و اهداف آنها نمایان کردن اقدامات ننگ آور زنهای بربر است که به دنبال قدرت سیاسی و موجب زوال و زن پرستی شاهان ایران بوده اند. برای خرید کتاب زنان هخامنشی به لینک موجود مراجعه نمایید.

زنان هخامنشی

دانلود کتاب زنان هخامنشی