کتاب عالم آرای صفوی نوشته یدالله شکری می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه به چاپ رسیده و در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی است.اثر عالم‌ آرای‌ صفوی‌ که عالم‌ آرای‌ شاه‌ اسماعیل می باشد در هفتصد و سی و هشت صفحه از کتب‌ اساسی تاریخی‌ عهد صفوی‌ می باشد. نگارنده ی این‌ اثر بسیار ارزشمند مشخص‌ نمی باشد و نسخ‌ خطی‌ موجود از این‌ اثر هیچگونه‌ آگاهی‌ از نویسنده آن‌ بدست‌ نمی‌دهد.با تمام اینها آنگونه از محتوای‌ اثر مشخص‌ می باشد او از پیروان‌ و ارادتمندان‌ خاندان‌ شیخ‌ صفی‌ و از طبقات عوام‌ شیعه‌ بوده‌ است‌. نگارنده در اثر خویش که‌ توضیحات زندگانی‌ پادشاهان‌ نخست سلسله‌ صفویه‌ بوده تاریخ‌ اجتماعی‌ ایران‌ را به صوت واضح و مورد تحقیق و مطالعه‌ قرار داده‌ است‌ و در خیلی از موردها اصطلاحات‌ ویژه نقالان‌ و قصه‌پردازان‌ به طور تکیه‌ کلام‌های‌ عامیانه‌ به‌ کار رفته اند . برای خرید کتاب عالم آرای صفوی به لینک موجود مراجعه نمایید.

عالم آرای صفوی

دانلود کتاب عالم آرای صفوی