کتاب دره نادره که به دست میرزا محمد مهدی استرآبادی نگاشته و توسط سید جعفر شهیدی به اهتمام رسیده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هزار و صد و سی و یک صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و شش به انتشار رسیده و در نشر علمی و فرهنگی چاپ گشته است.به گفته بعضی از تاریخ شاسان نصفی از صفحات این اثر حاشیه و تفسیر کلمات متن به حساب می‌رود .اثر دُره نادره نوشته ی میرزا محمد مهدی استرآبادی که دارای نثری مصنوع و متکلفانه است به تاریخ ایران از شروع بر سر کار آمدن نادر شاه تا به قتل رسیدن او در فتح آباد قوچان و اتفاقات و رویدادهای یک ساله ایران بعد از مرگ او پرداخته است . انگیزه مهم و اساسی نگارنده را خودنمایی مترسلانه دانسته‌اند ولی به هر روی گزارشات تاریخی ارزشمند و درخوری همچنان در نوشته او می شود فهمید و اثرش را بر اثر انبوهی و انباشتگی کلمات دیریاب فارسی و تازی و آیه های و حدیثها و مثالها و شعارهای عربی و برخورداری از صنایع لفظی مختلف و کرشمه کاری‌های منشیانه نادره نادرات خواند. برای خرید کتاب دره نادره به لینک موجود مراجعه نمایید.

دره نادره

دانلود کتاب دره نادره