کتاب منم کوروش شهریار روشنایی ها که به دست سید علی صالحی نگاشته و توسط ابتکار نو ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر ابتکار نو چاپ گشته است. این من هستم کوروش پسر ماندانا و کمبوجیه و شاه جهان و پادشاه عظیم ترین و بزرگ ترین اقلیم های آدمی از بلندی های پارسوماش تا بابل بزرگ می باشد. این من می باشم پیشوای خرد و خوشی و پاکی و پارسایی و نوادۀ بی سبب نور و توتیای ترانه و سرآمد سلطنت بعل با من است و نبو با من است. این اثر سرانجام باز خوانی لوحه ها و کتیبه های قدیمی به خصوص سنگ نبشته های زمان هخامنشی بوده که به دست سید علی صالحی به طور شعرگونه بازسرائی شده است. کوروش مصلح ترین و با خردترین رهبر تاریخ ایران می باشد. به هر عاقبت این بازسرایی آزاد و مولود تعبیر از زندگی و حضور و بزرگی آدمی می باشد که ستم ستیز بوده و صلح طلب و عدالت طلب بوده است . برای خرید کتاب منم کوروش شهریار روشنایی ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

منم کوروش شهریار روشنایی ها

دانلود کتاب منم کوروش شهریار روشنایی ها