کتاب دولت نادرشاه افشار که به دست م. ر. آرونوا نگاشته و توسط حمید امین ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش به انتشار رسیده و در نشر شبگیر چاپ گشته است. کتاب دولت نادرشاه افشار طرح کامل ارتباط اجتماعی ایران را در زمان حکومت نادرشاه افشار مورد پژوهش قرار داده است. این نوشته بررسی همراه با مدارک مستند داستان و حکایتی واقع گرایانه تر از خیلی از تاریخ فارسی درباره ی نادر و سلسله ی افشاریه می باشد. بر ضد اکثر تاریخ هایی که به فارسی نگاشته شده داخل این اثر زمان هفده ساله ی حضور نادر از ظاهر شدن او در خراسان تا کشته گشتن بر مبنای دلایل و شاهدهایی مستند و به مراتب واقع بینانه تر مورد تحقیق قرار گرفته است.بجز سال های نخست که مردم از تسلط افغان ها و ترک ها بر کشور عصبانی شده بودند و صادقانه در خدمت نادر بودند تا بیگانگان را از خاک خویش بیرون رانده اند. برای خرید کتاب دولت نادرشاه افشار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دولت نادرشاه افشار

دانلود کتاب دولت نادرشاه افشار